Polityka prywatności

Dokument uwzględnienia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem RODO”).

 • 1. Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich przypadków, w których podmioty:
  • 1) RO-AD S.C. Robert Ociepka, Jerzy Ociepka, ul. Żwirki i Wigury 28 /1, 41-807 Zabrze, NIP: 6412534636,
  • 2) Mateusz Nowak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Pan Kejk Mateusz Nowak, ul. Ułańska 10b/1, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452438560,
  • 3) Barbara Urban, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Pizzeria u Batmana” Barbara Urban, ul. ks. dr Józefa Knosały 91/3, 41-922 Radzionków, NIP: 6452550015,
  • 4) Izabela Urban, prowadzaca działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo Usługowa „U BATMANA” Izabela Urban, ul. ks. dr Józefa Knosały 91/3, 41-922 Radzionków, NIP: 6262140515,
  • 5) Izabela Laksa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo Usługowa „LUNA” Laksa Izabela, ul. Rymera 19/5, 41-500 Chorzów, NIP: 6272581994;
  są administratorem danych osobowych i przetwarzają dane osobowe, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, niezależnie od źródła pozyskania tych danych, na potrzeby działalności polegającej na sprzedaży Produktów zgodnie z Regulaminem korzystania z aplikacji umożliwiającej zamawianie Produktów.
 • 2. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umów sprzedaży dań zawartych w ofercie administratora danych (w ofercie poszczególnego Punktu sprzedaży, o którym mowa w Regulaminie korzystania z aplikacji umożliwiającej zamawianie Produktów), w tym w szczególności w zakresie takich operacji jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych. Administrator danych przetwarza w szczególności takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, NIP, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu kupujących oraz osób związanych z kupującymi, niebędącymi osobami fizycznymi (np. osób kontaktowych). Za zgodą osoby fizycznej jej dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych działalności administratora danych.
 • 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie zawartych umów oraz wypełnienie obowiązków prawnych określonych obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi. Dostarczone dane mogą być przetwarzane również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych. Przetwarzanie wskazanych wyżej danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartych umów i wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • 4. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres realizacji zawartej umowy, w związku z którą są one przetwarzane, oraz po jego zakończeniu przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, jak również okres przedawnienia roszczeń, tj. w szczególności:
  • 1) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
  • 2) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  • 3) w przypadku przetwarzania danych osobowych, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
  • 4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku dokumentacji o charakterze dowodowym, sporządzonej w trakcie wykonywania umowy, maksymalnie 10 lat.
 • 5. W ograniczonym zakresie mogą być zbierane dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi w urządzeniu użytkownika, za pośrednictwem którego korzysta on z aplikacji umożliwiającej zakup towarów oferowanych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez administratora danych, w czasie korzystania przez niego z tej aplikacji.
 • 6. Informacje dotyczące korzystania z aplikacji przez jej użytkowników oraz ich adresy IP podlegają zbieraniu w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są wykorzystywane w diagnozowaniu problemów związanych z funkcjonowaniem aplikacji, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu aplikacją. Adres IP jest wykorzystywany nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób korzystających z aplikacji. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z administratorem danych, przy czym nie zawierają one żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika aplikacji.
 • 7. Administrator danych może przekazywać dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, jeżeli będzie to możliwe, w stosownej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawieranej z podmiotem trzecim zostaną zamieszczone postanowienia służące zapewnieniu ochrony danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych, które administrator danych przetwarza, mogą być:
  • 1) organy administracji publicznej,
  • 2) sądy,
  • 3) inne podmioty, jeśli taki obowiązek wynika z obowiązującego prawa,
  • 4) pełnomocnicy procesowi i inni uczestnicy postępowań sądowych w związku z obroną przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń przez administratora danych,
  • 5) podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne.
 • 8. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza administrator danych, ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (gdy są nieprawidłowe) lub ich usunięcia, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Uprawnienia te można wykonywać poprzez wysłanie
  e-maila na adres: politykaprywatnosci@pizzeriaubatmana.pl
 • 9. We wszystkich przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe może:
  • 1) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, kończąc umowę z administratorem danych (z uwzględnieniem czasu wskazanego w pkt 4 powyżej), z wyjątkiem uzasadnionych powodów lub w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
  • 2) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w takim przypadku dane będą przechowywane wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami),
  • 3) wykonywać swoje prawo do przenoszenia danych.
 • 10. Administrator danych zastrzega sobie prawo realizacji uprawnień osoby fizycznej wymienionych w pkt 8 i 9 powyżej po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
 • 11. W razie jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki są przetwarzane dane osobowe, jak również skarg dotyczących tych kwestii, szczegółowe informacje należy przesłać na adres e-mail: politykaprywatnosci@pizzeriaubatmana.pl, Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone.
 • 12. W każdym przypadku, kiedy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia (w Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • 13. Niniejsza Polityka prywatności będzie podlegała systematycznej weryfikacji i zmianie w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na okoliczności takie, jak w szczególności: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych, zmiana technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzane są dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.